Szkoła Podstawowa

  1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy.

  2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

  3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy jest publiczną szkołą podstawową.

  4. Nauka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy trwa 8 lata, a jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej.

  5. Siedzibą Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi jest budynek przy ul. Nowomiejskiej 1; 05-640 Mogielnica.

  6. Organem Prowadzącym Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy jest Gmina Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica.

  7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

  8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy, jest jednostką budżetową obsługiwaną przez Referat Finansowy Gminy Mogielnica.

  9. W strukturze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy są oddziały przedszkolne, których organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki dzieci do nich uczęszczających i ich rodziców oraz nauczycieli tych oddziałów określa rozdział 10. W zakresie tam nieuregulowanym należy stosować zapisy pozostałych rozdziałów Statutu.