Koło Naukowe Odkrywcy


Autor programu: Pani Romana Lipiec- wychowawca klasy 3 SP

Program realizowany jest z uczniami klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Mogielnicy przez nauczycielki: p. Anna Lipiec, p. Żaneta Chaberska, p. Maria Dudzińska i p. Romana Lipiec w roku szkolnym 2019/ 2020.

Program koła oscyluje wokół treści w dużej mierze nawiązującej do problematyki poznawania polskich odkrywców i ich wynalazków. Jest zgodny z założeniami Programu Edukacyjnego „Być jak Ignacy” organizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Program stwarza okazję do kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki, rozwija ciekawość poznawczą, wdraża do empirycznego poznawania świata, formułowania wniosków, wykorzystywania wiedzy, do rozwiązywania problemów.

Program koncentruje się na stosowaniu metod aktywizujących stymulujących dzieci do działania. Wśród nich znajdują się: kula śnieżna, burza mózgów, analogia symboliczna, analogia fantastyczna, kreatywne mówienie, pisanie i rysowanie, cicha dyskusja, technika niedokończonych zdań, snucie fantastycznej historii, fabuła z kubka, gry planszowe i wiele innych. Wykorzystywane metody pracy mają aktywizować wszystkie zmysły ucznia  a tym samym wywołać korzystne zmiany w obszarach rozwojowych dziecka (fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym).

Bazą do realizacji zadań Koła Naukowego są konspekty zajęć opracowane przez organizatora konkursu „Być, jak Ignacy” – Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.