Harmonogram i tematyka zebrań z rodzicami

 

Lp.

Tematyka zebrania

 

Termin

1

 1.  Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 

 2. Zapoznanie z programami nauczania, programem wychowawczo-profilaktycznym, statutem szkoły

 3. Zapoznanie z projektami: planu wychowawcy klasy, klasowym planem działań wychowawczo-profilaktycznych

 4. Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 5. Upowszechnienie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia

 6. Zapoznanie z programem nauczania wychowania do życia w rodzinie

 7. Wyłonienie rady oddziałowej oraz rady rodziców

 8. Zapoznanie z kalendarzem imprez szkolnych

 9. Propozycje obszarów pedagogizacji rodziców

 10. Sprawy różne: zasady korzystania z szatni, opłaty za obiady, zasady zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów, zaplanowanie wycieczek klasowych, zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych, zasady zachowania ucznia w czasie zajęć oraz pobytu w świetlicy, zasady ubezpieczenia ucznia

wrzesień

2

 1. Omówienie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych w klasie. Poinformowanie o ocenach bieżących.

 2. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym – podstawy prawne opieki nad dzieckiem

 3. Przedstawienie regulaminu przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce

 4. Kształcenie edukacyjne rodziców na wybrany temat

 5. Sprawy różne

listopad

3.

 1. Zapoznanie rodziców uczniów z przewidywanymi ocenami z zajęć edukacyjnych, w tym z ocenami niedostatecznymi oraz przewidywanymi ocenami nagannymi z zachowania

 2. Przypomnienie zagrożeń i zasad opieki nad uczniem w czasie przerwy zimowej

 3. Kształcenie edukacyjne rodziców na wybrany temat

 4. Sprawy różne

Grudzień, na miesiąc przed radą klasyfikacyjną

4.

 1. Poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 2019/ 2020

 2. Udzielenie informacji o możliwych działaniach pomocniczych szkoły w przypadkach wystąpienia trudności w nauce, zwłaszcza u uczniów z ocenami niedostatecznymi

 3. Kształcenie edukacyjne rodziców na wybrany temat

 4. Sprawy różne

Koniec stycznia, po radzie klasyfikacyjnej

5.

 1. Przedstawienie słabych i mocnych stron zespołu klasowego (bieżące problemy zespołu, indywidualne rozmowy z rodzicami)

 2. Poinformowanie o ocenach bieżących

 3. Zapoznanie rodziców uczniów z przewidywanymi ocenami z zajęć edukacyjnych, w tym z ocenami niedostatecznymi i oceną naganną z zachowania. Przypomnienie szkolnych zasad oceniania, w tym z możliwością poprawy przewidywanych ocen. Rozmowy indywidualne z poszczególnymi nauczycielami.

 4. Kształcenie edukacyjne rodziców na wybrany temat

 5. Sprawy różne

Kwiecień, koniec miesiąca

6.

 1. Podsumowanie efektów dydaktyczno-wychowawczych uczniów w roku szkolnym 2019/ 2020

 2. Ocena współpracy z rodzicami

 3. Wyróżnienie rodziców najaktywniej działających na rzecz szkoły i klasy.

 4. Omówienie organizacji zakończenia roku szkolnego

Czerwiec, tydzień przed radą końcoworoczną