KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), informujemy, iż:

 1. Monitoring wizyjny działa w naszej szkole od 2007 roku. Oznacza to, że Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy nie wprowadza – lecz kontynuuje monitoring wizyjny jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy z siedzibą: ul. Nowomiejska 1, 05-640 Mogielnica.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Agnieszka Łagoda, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: agnieszka.lagoda3003@gmail.com.

 3. Celem monitoringu jest:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrona mienia.

 • Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 • Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.

 • Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże, itp.) w szkole.

 • Ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 1. Monitoringowi / rejestracji obrazu podlegają niżej wymienione obszary:

 • główne wejście do szkoły,

 • łącznik,

 • korytarze szkolne w starym i nowym budynku,

 • szatnie służące do zdjęcia odzieży wierzchniej,

 • podjazd przy hali sportowej.

 1. Monitoring szkolny nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu pomocy przedmedycznej/pielęgniarki, szatni-przebieralni.

 2. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

 1. Nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres na jaki pozwala pojemność oprogramowania, po czym są nadpisywane.

 2. W przypadku,  gdyby zapis obrazu stanowi dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanego czasu nagrania ulegają usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. Podstawa prawna: Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, tekst jednolity (Dz.U. z 2018r., poz.996);

Art. 154 Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.);

Art. art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 2. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO.

 1. W sekretariacie szkoły dostępny jest szczegółowy Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.