Projekt zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów

„Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy”

Przedstawiamy szczegóły projektu mobilności edukacyjnej, w ramach którego uczniowie ZSO w Mogielnicy już we wrześniu odbędą wyjazd edukacyjny do Grecji. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską.

Nasza szkoła kontynuuje działania związane z umiędzynaradawianiem placówki w zakresie rozwoju naszej oferty edukacyjnej oraz kadr szkoły. Dotychczasowe doświadczenia, w tym projektu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, przekonują, że europejska współpraca placówek edukacyjnych stwarza ogromne możliwości wspierania wiedzy, kompetencji, umiejętności i potencjału młodych ludzi, zgodnie z wyzwaniami nowoczesnego szkolnictwa wyższego, rozwoju mediów i rynku pracy, a także z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji.

Dlatego też z ogromną radością ogłaszamy, iż Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy przystępuje do realizacji projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy”. W ramach tej inicjatywy zrealizowane zostaną zagraniczne wyjazdy edukacyjne nie tylko młodzieży, ale również kadry, którym będzie partnerować Platon School z siedzibą w Katerini, w Grecji. Szkoła ta, znana już naszym uczniom biorącym udział w dotychczasowych projektach międzynarodowych, prowadzi szeroko zakrojone działania związane ze współpracą w ramach ponadnarodowych sieci edukacyjnych i promowaniem dobrych praktyk we włączaniu innowacji do nauczania.

Jako główne cele projektu możemy wymienić:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności 26 uczniów, w tym w szczególności w zakresie podstawy programowej w ramach takich przedmiotów jak język angielski, podstawy przedsiębiorczości, informatyka.
  2. Wyrównywanie szans edukacyjnych minimum 10 uczniów z mniejszymi szansami oraz narażonych na wykluczenie społeczne.
  3. Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności czterech członków kadry pedagogicznej oraz zarządzającej poprzez udział w zagranicznych mobilnościach.
  4. Wzmocnienie współpracy ze Szkołą przyjmującą oraz budowanie europejskiego wymiaru nauczania poprzez wymianę dobrych praktyk i współpracę międzynarodową.
  5. Wypracowanie wysokiej jakości rezultatów projektu oraz ich skuteczne upowszechnianie w postaci otwartych zasobów, zapewniające dotarcie do nowych grup odbiorców.

Mobilność uczniów w projekcie planowana jest na jesień roku szkolnego 2022/23. Krajem przyjmującym będzie Grecja, a podczas wyjazdu młodzież zrealizuje specjalnie na ten cel opracowany program edukacyjny. Już wkrótce podamy więcej informacji na temat oraz szczegółowe zasady naboru do projektu!

Projekt „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy” o numerze 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015967 jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Poznaj nowe technologie, zwiększ zdolności komunikacyjne i… ODKRYJ Z NAMI GRECJĘ!

Nabór do projektu zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów

Już wkrótce rozpocznie się nabór do udziału w projekcie „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy”. Przedstawiamy szczegóły tego przedsięwzięcia!

Na czym będzie polegać mobilność?

Formuła mobilności wielu uczniom naszej Szkoły jest już doskonale znana… w końcu niejeden wyjazd zagraniczny za nami! W ramach podróży podczas europejskich inicjatyw edukacyjnych uczniowie współpracują z młodzieżą z zagranicznej szkoły, realizując program przygotowany specjalnie dla nich. Podczas pobytu odbywają się zatem zajęcia w szkole przyjmującej, a także różnego rodzaju warsztaty i spotkania, powiązane z główną tematyką. Zgodnie z założeniem, prace odbywają się w łączonych, międzynarodowych zespołach. Młodzież realizuje zadania, korzystając z informacji zgromadzonych dzięki wprowadzeniu merytorycznemu do tematu. Celem jest opracowanie rezultatów, które poświadczać będą zgromadzoną wiedzę, kompetencje i umiejętności.

Oprócz tego na uczestników czeka wiele atrakcji. Wycieczki, animacje, kursy tańca, nauka języka kraju przyjmującego, dyskoteki na plaży, karaoke… Podczas mobilności każda minuta jest zaplanowana i możemy z całą pewnością obiecać Wam jedno: nie będziecie się nudzić! 😊

Zakres wsparcia dla ucznia

Uczestnictwo w wyjeździe jest bezpłatne dla uczniów zakwalifikowanych do udziału na podstawie rekrutacji. Pokrywane w 100% są koszty związane z realizacją podróży, ubezpieczeniem, wyżywieniem i zakwaterowaniem na miejscu, realizacją programu merytorycznego czy wycieczek. Działania w ramach inicjatywy „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy” realizowane są dzięki środkom, które szkoła pozyskała z funduszy Unii Europejskiej.

Program i tematyka

Nad czym będziemy pracować w trakcie mobilności? Tematyka poświęcona jest przedsiębiorczości i nowoczesnej komunikacji z wykorzystaniem nowych mediów. Na podstawie analizy wybranych produktów i usług uczniowie stworzą strony internetowe, profesjonalne profile w mediach społecznościowych oraz plany kampanii marketingowych. Czego będzie można się nauczyć? Z pewnością projektowania i tworzenia stron internetowych, obsługi CMS, wykorzystywania narzędzi badania trendów w Internecie, zasad związanych z tworzeniem komunikacji w mediach społecznościowych, obsługi narzędzi i aplikacji graficznych… A to wszystko w języku angielskim i przy wsparciu polskich i zagranicznych mentorów! Oprócz tego projekt pozwoli wzmacniać kompetencje kluczowe, w tym kulturowe czy językowe, a także zwiększać wiedzę już choćby z historii i geografii… To wspaniała okazja, by wzmocnić znajomość języka angielskiego i nawiązać nowe znajomości!

Naszą szkołą partnerską będzie Platon School w miejscowości Katerini na Riwierze Olimpijskiej w Grecji. Po stronie szkoły przyjmującej udział weźmie 10 uczniów oraz 2 nauczycieli. Uczestnikom ze strony polskiej towarzyszyć będzie także kadra z ZSO w Mogielnicy.

 

Informacje praktyczne

W mobilności weźmie udział 27 uczniów z naszej szkoły. Aby uczestniczyć w wyjeździe, trzeba będzie zgłosić się do rekrutacji, którą ogłosimy w najbliższych dniach. W konkursie zgłoszeń decydować będą takie kryteria jak wyniki w nauce czy aktywność w konkursach i życiu szkoły. Sam wyjazd planowany jest na połowę września i obejmie łącznie 16 dni.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Projekt „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy” o numerze 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015967 jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 

Rekrutacja do zagranicznego wyjazdu w projekcie

„Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy”

Zachęcamy do udziału w naborze do projektu edukacyjnego, w ramach którego we wrześniu 26 uczniów naszej szkoły zrealizuje zagraniczną mobilność do Grecji.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 17 sierpnia 2022 roku. Aby aplikować o udział w projekcie, należy pobrać załączoną dokumentację, uzupełnić ją oraz złożyć papierowo w sekretariacie szkoły. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22 sierpnia w godzinach otwarcia sekretariatu.

Wśród dokumentów szczególne znaczenie ma Formularz zgłoszeniowy – jego poprawne uzupełnienie jest niezbędne, aby kandydatura ucznia mogła być brana pod uwagę. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi informacjami, w tym z materiałami poświęconymi samej mobilności! Uczniowie, którzy są niepełnoletni, powinni przedłożyć zgłoszenia opatrzone podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o przesłanie dokumentów uzupełnionych w czytelny, niepodważalny i zgodny z prawdą sposób.

Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna. Więcej informacji można uzyskać u jej przedstawicieli lub w sekretariacie szkoły.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Do udziału w naborze zapraszamy uczniów z klas II-IV Liceum (ukończona klasa I, II, III). W rekrutacji będziemy brać pod uwagę m.in. średnią ocen za ostatni semestr oraz znajomość języka angielskiego, potwierdzoną na podstawie stopni. Szczegółowe kryteria można znaleźć w dołączonym Regulaminie Rekrutacji.

O projekcie

Mobilność uczniów w ramach projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy” nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015967 poświęcona będzie zagadnieniom komunikacji wybranych produktów i usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi, w tym stron internetowych i mediów społecznościowych. W programie zaplanowano 10 dni po około 6 godzin zajęć merytorycznych, a także liczne wycieczki czy warsztaty. Szkołą partnerską jest Platon School w miejscowości Katerini (Grecja). Przewidywane daty mobilności to 3-18.09.2022 r. Przed rozpoczęciem mobilności uczestnicy będą mieli obowiązek wziąć udział w zajęciach przygotowawczych.

Projekt „„Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy” o numerze 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015967 jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Harmonogram rekrutacji:

17.08.2022, godz. 8:00 – rozpoczęcie rekrutacji

22.08.2022, w godzinach otwarcia sekretariatu – zakończenie zbierania aplikacji

23.08.2022, godz. 10:00 – publikacja list wstępnych

23.08.2022, do godz. 14:00 – składanie odwołań od wyników

23.08.2022, godz. 16:00 – publikacja list ostatecznych osób zakwalifikowanych w projekcie oraz listy rezerwowej.

 

Regulamin Rekrutacji Uczniów

Zał_1_Formularz zgłoszeniowy_Ucznia_do_mobilności

Zał_2_Oswiadczenie_uczestnika_rekrutacji

Zał_3_Instrukcja

Zał_4_Wzór_umowa_z_uczestnikiem

Zał_5_Program mobilności_Mogielnica