KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy z siedzibą: ul. Nowomiejska 1, 05-640 Mogielnica.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Agnieszka Łagoda, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: lagoda3003@gmail.com.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

 2. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.

 5. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.