O szkole

 1. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy, zwanego dalej Zespołem,

 2. W składa Zespołu wchodzą następujące typy szkół:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy;

 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy.

 1. Siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy jest budynek przy ul. Nowomiejskiej 1, 05-640 Mogielnica.

 2. Zespół nosi imię Jana Kilińskiego.

 3. Organem Prowadzącym Zespół jest Gmina Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 5. Zespół, jest jednostką budżetową obsługiwaną przez Referat Finansowy Gminy Mogielnica.

 6. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają własne Statuty spójne ze Statutem.

 7. Statut Zespołu jest nadrzędny wobec statutów szkół wchodzących w skład Zespołu.