You are currently viewing Działalność rzeźbotwórcza rzeki Mogielanki

Działalność rzeźbotwórcza rzeki Mogielanki

Dnia 26.05.2021 r. pod opieką pani Lidii Kosatki klasy II A i B LO udały się na zajęcia terenowe:

 Działalność rzeźbotwórcza rzeki Mogielanki.

Celem lekcji było:

-rozpoznanie w terenie elementów doliny rzecznej,

-dokonanie pomiaru cech wody w rzece: temperatura. przejrzystość, odczyn pH,

-wskazanie przykładów działalności erozyjnej. transportowej i akumulacyjnej rzeki, na podstawie obserwacji wyznaczanie linii nurtu rzeki, mierzenie prędkość płynięcia wody w nurcie rzeki i poza nim,

-porównanie brzegu podmywanego przez nurt i brzeg przeciwny,

-wskazywanie zależnosć między procesami zachodzacymi w korycie rzeki a przebiegiem nurtu rzeki,

-rozpoznawanie w terenie starorzecza, odtwarzanie zmian przebiegu koryta rzecznego,

– podaje przykładów wykorzystania gospodarczego rzeki i doliny rzecznej na podstawie obserwacji terenowych.

W dniu 26 maja 2021 r. odbyły się zajęcia terenowe z geografii fizycznej. W zajęciach, prowadzonych przez Lidię Kosatkę, wzięły udział klasy IIAB LO.  Głównym celem warsztatów było poznanie metod badania parametrów doliny rzecznej. Aby tego dokonać, uczestnicy musieli przygotować odpowiednie materiały: miarki, łaty pomiarowe, spodniobuty rybackie, pływaki, przybory kreślarskie.

Zajęcia przebiegały w następujących etapach:

  1. Obserwacja terenowa i wprowadzenie pojęcia doliny rzecznej.
  2. Rozpoznanie gatunków roślin rosnących na stokach, w dnie i korycie doliny rzecznej.
  3. Obserwacje wody w rzece, pobranie próbek wody., określenie jej barwy, zapachu, przezroczystości i odczynu pH.
  4. Pomiar prędkości płynięcia wody w rzece. Wyznaczenie przebiegu nurtu w rzece.