You are currently viewing Konkurs „MISTRZOWIE ENERGII”

Konkurs „MISTRZOWIE ENERGII”

UCZESTNICY KONKURSU 

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami, w jaki sposób można oszczędzać energię. 
 • Konkurs odbędzie się w kategoriach wiekowych:
 • klasy I-III SP
 • klasy IV-VIII SP

 

CELE KONKURSU:  

 • zwiększenie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat znaczenia oszczędzania energii,
 • poznanie przez uczniów sposobów realizacji tego działania oraz związanych z tym korzyści,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • promowanie zdrowych cyfrowych nawyków wśród uczniów i nauczycieli.

           

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 • Informacje o konkursie opublikowane będą na stronie internetowej szkoły
 • Konkurs jest organizowany w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).
 • Konkurs jest częścią kampanii „Mistrzowie Energii”, organizowanej przez Fundację Czyste Powietrze i wspieranej przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.
 • Organizatorem szkolnych konkursów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

WARUNKI KONKURSU 

Uczniowie wykonują jedno z zadań konkursowych:

 • wykonaj dowolną techniką plastyczną plakat, który będzie przedstawiał sposoby oszczędzania energii oraz korzyści z tego płynące.
 • przygotuj film/ animację w dowolnym programie. Praca ma przedstawiać sposoby oszczędzania energii oraz korzyści z tego płynące.
 • Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora oraz  klasę (w przypadku prac plastycznych). 
 • Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zgadzają się na piśmie na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły, portalu społecznościowym Facebook oraz przekazanie ich do lokalnych mediów oraz Organizatora głównego (załącznik nr 1). 
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu  i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście i samodzielnie, nie naruszają praw osób trzecich oraz nie były nagrodzone wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowane. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które naruszają regulamin konkursu. 
 • W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczne decyzje w sprawach konkursu i wynikających  z niego konsekwencji podejmuje Organizator. 

TERMINARZ KONKURSU 

 • Prace należy składać do 25 stycznia 2023r. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu      oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem  i nazwiskiem jego autora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.docx

Załącznik nr 1 do Regulaminu.pdf