Regulamin konkursu literackiego „Strofy o Ojczyźnie”

Regulamin konkursu literackiego Strofy o Ojczyźnie

 

Organizatorami konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy; p. Beata Kotlarz, p. Katarzyna Frączak-Bartuszek, p. Anna Haraśna.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSO w Mogielnicy.

 

 CELE OGÓLNE

 

Celem konkursu jest:

– upamiętnienie 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

– docenienie wartości niepodległości

– propagowanie treści i postaw patriotycznych

– rozwijanie talentów dzieci i młodzieży, ich kreatywności i wyobraźni

 

Konkurs organizowany jest w kategoriach wiekowych:

I – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej

II – uczniowie liceum

 

Wymagania:

  • każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednej samodzielnie napisanej pracy: wiersza, eseju, opowiadania itp., której tematem będzie nasza Ojczyzna; praca nie powinna być prezentowane w innym konkursie

 

Termin składania prac upływa w piątek 6 listopada

Prace należy przesyłać do nauczycieli: p. B. Kotlarz, p. K. Frączak-Bartuszek,, p. A. Haraśnej na podane niżej adresy mailowe:

 

  1. B. Kotlarz beata_kotlarz@tlen.pl

  2. K. Frączak-Bartuszek katarzynafbartuszek@gmail.com

  3. A. Haraśna goho1901@gmail.com

 

Organizatorzy nie zwracają złożonych prac konkursowych.

Przystąpienie do konkursu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Spośród zgłoszonych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody.

 

Uczestnicy konkursu osobiście przekazują organizatorom formularz zgłoszeniowy. Uczniowie pobierający naukę w systemie hybrydowym dostarczają formularz zgłoszeniowy do wskazanych nauczycieli podczas nauki w trybie stacjonarnym. Prace bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę.

 

Informacje o wynikach konkursu oraz miejscu i czasie wręczenia nagród zostaną przekazane drogą mailową wychowawcom uczniów biorących udział w konkursie.

 

Uczestnik konkursu/rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikację prac dzieci na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.

 

Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych: imienia i nazwiska w celu ogłoszenia zwycięzców.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….

Kategoria wiekowa, klasa: ……………………………………………………….

 

Oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanej pracy oraz że przenoszę bezpłatnie na Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy prawa autorskie i pokrewne do przesłanej przeze mnie pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu. Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub rodzic/opiekun prawny zapoznał się z treścią regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie (publikowanie w kronice szkolnej, Facebooku, stronie internetowej, gazetce szkolnej, mediach itp.).

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki konkursu zawarte w regulaminie.

 

……………………………….                             ………………………………

(podpis uczestnika konkursu)                                 (podpis rodzica/opiekuna                                        

                                                                                     prawnego)

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.doc

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.pdf