You are currently viewing PROJEKT  Z CHEMII ZAKOŃCZONY !!!

PROJEKT Z CHEMII ZAKOŃCZONY !!!

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019/2020”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Tytuł projektu: „Próba oceny stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych w naszej okolicy”

                                                           Projekt badawczy

Średnia ocen projektu 6.0

Stypendystka – uczennica klasy I F – Alicja Szewczyk

Opiekun stypendysty – nauczyciel chemii – Paweł Kowalski

 

Krótko o projekcie

            Stypendium otrzymuje uczeń szczególnie uzdolniony, który osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce i przejdzie pomyślnie proces rekrutacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wybiera dziedzinę i przedmiot, z którego chce realizować projekt, a po przydzieleniu opiekuna stypendysty przez dyrektora szkoły oraz po wyborze tematu realizuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia lub projekt edukacyjny w ramach Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. Może to być projekt badawczy. Z reguły taki projekt jest realizowany w danym roku szkolnym i wymaga od stypendysty i od nauczyciela – opiekuna nie lada wysiłku, wiedzy i poświęcenia dużej ilości czasu. Służy on pogłębianiu wiedzy    i poszerzaniu zainteresowań w danej dziedzinie nauki. Projekt ten wykracza poza podstawę programową w liceum ogólnokształcącym. Bardzo często uczniowie i nauczyciele biorący udział   w takim projekcie są pasjonatami w danej dziedzinie. Celem głównym tego projektu było przeprowadzenie badań próbek wody z 6 punktów kontrolnych oraz określenie stopnia zanieczyszczenia rzek i wód powierzchniowych związkami chemicznymi w naszej okolicy. Badania terenowe odbywały się za pomocą specjalistycznych odczynników chemicznych i metod fizykochemicznych w pracowni chemicznej. Badanych było 15 parametrów  takich jak obecność i ilość azotanów, azotynów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, jonów chlorkowych, twardość wody czy nawet pH wody i gleby na brzegach badanych wód.  

 

Prezentacja Projektu Edukacyjnego        

            25 czerwca 2020r. o godz. 13:50 uczennica klasy I F Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy przedstawiła efekty swojej pracy badawczej na koniec realizacji projektu edukacyjnego z chemii w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych…”. Ze względu na Pandemię COVID – 19 w Polsce, stypendystka poprowadziła prezentację multimedialną online za pomocą platformy Ms Teams. Niecodzienna lekcja online zgromadziła szerokie gremium. Obecni na wydarzeniu byli: przedstawiciel Władz Samorządowych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy, Dyrektor Szkoły i Zastępca Dyrektora Szkoły, Wychowawcy klas licealnych o profilu biologiczno-chemicznym i uczniowie naszego liceum z tego profilu. Uczennica przywitała szanownych gości i w dalszej części omówiła wyniki swoich badań. Z racji działań podjętych w planie projektu Ala podsumowała swój projekt również w języku angielskim podając najważniejsze wyniki i wnioski dotyczące analizy próbek wód powierzchniowych w naszej okolicy. Po zakończonej prezentacji głos zabrali goście, którzy pogratulowali stypendystce i opiekunowi ukończenia projektu z tak trudnego przedmiotu jakim jest chemia. Na koniec uczestnicy spotkania ocenili projekt wypełniając odpowiednią ankietę online. Po podaniu wyniku spotkanie się zakończyło.

Zapraszam do obejrzenia i zapoznania się z wynikami badań stypendystki.